Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Hai người mẹ - Nguyễn Khắc Luân


                                                          Hai người meï
                                  Truyeän ngaén Nguyeãn Khaéc Luaân

Toâi lôùn leân nhôø söï taûo taàn cuûa meï. Khi chaøo ñôøi vaø nhieàu naêm sau ñoù, hình boùng cha, toâi chæ bieát qua lôøi keå cuûa meï, cuøng taám hình ngöôøi ñaøn oâng trong boä quaân phuïc treân ban thôø gnhi nguùt khoùi nhang. Meï toâi laøm möôùn thôøi vuï, ai keâu gì laøm naáy, khi thì caét luùa, luùc laët ñaäu, khi noâng nhaøn meï saùch gioû ra ñoàng baét cua, moø oác, nhieàu khi meï ñi töø môø saùng ñeán toái mòt môùi veà. Coù hoâm trôøi ñoå möa baõo, saám chôùp ì ñuøng, trôøi suïp toái, ñoùi buïng toâi luïc nieâu côm nguoäi, roài leân giöôøng, nöûa ñeâm thöùc giaác môùi thaáy meï aùo quaàn öôùt suõng, gioû caù cua ñaày nhoùc. Meï baûo “Trôøi möa to cua caù leân nhieàu deã baét, meï ham quaù queân caû loái veà”. Toâi phuïng phòu meï nöïng “ngoan con, mai meï baùn caù mua cho con taám aùo môùi, taäp vôû ñeán tröôøng hoïc chöõ ghen”. Noùi ñeán aùo môùi toâi möøng quyùnh, trong giaác mô toâi thaáy mình tung taêng trong boä ñoà môùi, maáy ñöùa baïn cuøng xoùm lô laùo nhìn theo veû theøm thuoàng, toâi caøng theâm haõnh dieän.
Toâi hoïc ñeán lôùp ba thì meï ñoå beänh, thu nhaäp trong nhaø nhôø vaøo söùc meï, nay lôùp phaûi thuoác thang, lôùp lo aên, baày gaø con cuoái cuøng cuõng ñaõ baùn. Toâi phaûi nghæ hoïc. Hai ngaøy khoâng tôùi lôùp, toâi nhôù maáy ñöùa baïn da dieát. Buoåi toái trôøi ñoå möa raû rích, toâi ñang loay hoay giuùp meï tìm ñoà höùng nöôùc möa doät thì coâ giaùo tôùi. Toâi khoanh tay lí nhí chaøo coâ. Coâ giaùo xoa ñaàu toâi aâu yeám: “ Sao hai ngaøy nay em khoâng ñi hoïc, meï ñaâu?”. Theo aùnh maét toâi, coâ ñeán beân giöôøng meï naèm, meï göôïng ngoài daây, coâ ñôõ meï “ Chò cöù naèm nghæ, chò beänh sao laâu chöa, coù thuoác thang gì uoáng khoâng?”. Meï theàu thaøo traû lôøi “ Tui maéc möa bò caûm laïnh, hai ngaøy nay khoâng sao ngoài daäy ñöôïc”. Coâ caïo gioù cho meï, hai ngöôøi noùi chuyeän rì raàm laâu laém, toâi thaáy meï suït suøi, nhìn sang coâ toâi thaáy maét coâ ñoû hoe, nöôùc trong khoeù maét ròn ra. Chòu khoâng thaáu, toâi keùo meàm chuøm kín ñaàu, thieáp ñi trong tieáng rì raàm cuûa meï vaø coâ. Hoâm sau meï goïi toâi daäy sôùm, aên saùng roài chuaån bò saùch vôû ñi hoïc. Toâi ngôõ ngaøng, môùi toái hoâm qua nhaø toâi khoâng coøn baát kyø thöù gì aên ñöôïc, vaäy maø chæ trong moät ñeâm, saùng ra coù ñuû thöù naøo gaïo, naøo bòch ñöôøng, hoäp söõa, caû thuoác cho meï uoáng nöõa. Chuyeän aáy maõi sau naøy toâi môùi hieåu.
Thaám thoaùt, toâi cuõng hoïc heát lôùp 9, lôùn roài khoâng leõ cöù aên baùm meï hoaøi, toâi tính nghæ hoïc kieám vieäc laøm. Meï taàn ngaàn nöûa ñoàng yù, nöûa sôï toâi ñi hoïc nöõa thì söùc meï khoâng lo ñöôïc. Coâ ñeán thaêm, meï ñem loøng chaéc aån taâm söï vôùi coâ, nghe xong coâ baûo: “ Chaùu noù nghó theá laø noù thöông chò, nhöng môùi hoïc lôùp 9 chæ laø xoaù muø, chöa laøm aên gì ñöôïc. Thôøi chò em mình bieát ñoïc bieát vieát goïi laø xoaù muø chöõ,  thôøi nay phaûi hoïc heát lôùp 12, roài phaûi hoïc ngheà nöõa. Chò ñeå em xin cho chaùu vaøo hoïc Tröôøng vöøa hoïc vöøa laøm treân tænh, ra tröôøng vöøa coù ngheà laïi toát nghieäp lôùp 12”. Nhôø coâ chæ daãn, caû vieäc coâ phaûi “ naên næ, göûi gaám” ngöôøi quen maø toâi ñöôïc vaøo hoïc Tröôøng vöøa hoïc vöøa laøm. Meï laïi goàng mình chu caáp cho toâi aên hoïc cho “baèng chuùng baèng baïn”.
 Ra tröôøng, coù ngheà coù vieäc laøm ôû khu coâng nghieäp. Meï giuïc toâi laáy vôï, luùc ñaàu meï tính toâi laáy vôï ôû queâ ñeå coù ngöôøi baàu baïn vôùi meï luùc tuoåi giaø. Toâi löôõng löï vì toâi ñaõ yeâu coâ baïn cuøng phaân xöôûng, chuùng toâi ñaõ theà non heïn bieån. Nay giöõa beân tình, beân hieáu, toâi khoâng theå khoâng nghe lôøi meï. Coøn em! Cöôùi nhau roài toâi khoâng muoán em veà queâ laøm möôùn ñeå laïi khoå nhö meï. Bieát chuyeän, coâ laïi khuyeân meï: “Chò neân uûng hoä hai chaùu, chò em mình ñaõ khoå nhieàu, nay khoâng leõ laïi ñeå cho con caùi khoå nhö mình nöõa sao?”. Nhôø coâ goùp lôøi, toâi khoâng phaûi khoù xöû veà chuyeän beân tình beân hieáu. Chuùng toâi thaønh vôï neân choàng, roài coù con. Khu coâng nghieäp cuõng coù nhaø treû, lôùp maãu giaùo nhöng ôû xa nôi laøm vieäc, meï nhaén maáy laàn “ ñöa chaùu veà ôû vôùi noäi cho coù baø coù chaùu”, phaàn  ôû queâ baây giôø ñi laïi cuõng deã daøng, tröôøng hoïc gaàn nhaø, laïi ñöôïc ñaàu tö thaønh tröôøng chuaån quoác gia. Vôï choàng toâi yeân taâm göûi con veà ôû vôùi baø noäi, haøng thaùng chæ vieäc göûi tieàn veà, vaøi thaùng vôï choàng ruû nhau veà thaêm con, thaêm meï moät laàn. Naêm con toâi ñuû 6 tuoåi ra lôùp moät, ngaøy khai tröôøng ñuùng dòp coâng ty caàn taêng ca, taêng giôø laøm ñeå ñuû haøng giao cho ñoái taùc ñuùng hôïp ñoàng. Ôû queâ meï toâi ñöùng ra lo lieäu moïi vieäc cho chaùu noäi ñeán tröôøng. Thaám thoaùt con toâi cuõng hoïc ñeán lôùp 5, laàn naøo vôï choàng toâi veà thaêm cuõng ñöôïc baø noäi khen :“Ngoan ñaùo ñeå, hoïc cuõng khaù naêm naøo cuõng ñöôïc khen, coù ñieàu coâ giaùo  meùc: Chæ toäi gioáng cha taät lyø, chaû thaáy khoùc bao giôø”. Vôï choàng toâi yeân taâm laém.
Ñaàu thaùng 11, meï toâi nhôø ngöôøi cuøng laøm coâng ty coù dòp veà queâ, giao cho toâi moät böùc thö, neùt chöõ naén noùt raát ñeïp, noäi dung thö meï noùi nhieàu chuyeän, cuoái thö meï nhaéc toâi phaûi saép xeáp veà nhaø coù vieäc quan troïng. Giöõa thaùng meï nhôø maùy ñieän thoaïi keâu vôï choàng toâi giaù naøo cuõng phaûi veà. Toâi xin pheùp cho vôï veà tröôùc, toâi ôû laïi tranh thuû laøm kieám tieàn, veà caû hai maát coâng, ra xe toâi ræ tai vôï neáu coù vieäc thaät caàn haõy ñieän cho anh veà, khoâng thì kieám chuyeän gì ñaáy noùi ñeå meï khoâng buoäc anh phaûi veà. Vaøi ngaøy sau, ngaøy naøo toâi cuõng nhaän ñöôïc ñieän thoaïi, khi thì meï toâi, luùc vôï toâi noùi nhö ra leänh: “ Anh phaûi veà tröôùc ngaøy 20 thaùng 11 khoâng ñöôïc treã naûi”. Caû ñöùa con trai yeâu cuûa toâi cuõng: “A loâ, Ba ôi, ba phaûi veà ñuùng giôø nghe ba”. Trong ñaàu toâi moâng lung, khoâng hieåu chuyeän gì quan troïng ñeán theá, töø tröôùc tôùi nay coù khi naøo meï buoäc toâi phaûi tuyeät ñoái tuaân theo yù cuûa baø ñaâu, sao laàn naøy baø kieân quyeát vaäy? Hay laø! Toâi khoâng daùm nghó ñeán vieäc gì heä troïng.
Toâi keùo vôï vaøo goùc nhaø, hoûi chuyeän gì maø quan troïng theá? Vô toâi laéc ñaàu: “ Meï chöa noùi gì vôùi em caû, anh hoûi meï xem”. Aên böõa toái xong, meï keâu caû hai vôï choàng vaø thaèng cu Bi ñeán ngoài quaây quaàn beân chieác troõng tre, meï trònh troïng: “ Anh chò veà caû theá laø toát, meï coù chuyeän naøy heä troïng caàn noùi vôùi anh chò, ñeå sau e khoâng coøn dòp naøo toát hôn nöõa”. Meï döøng  lôøi vôùi coác nöôùc uoáng, toâi choät daï, trong loøng caûm giaùc noân nao. Ñaët coác nöôùc xuoáng, meï noùi raønh roït töøng lôøi: “Ngaøy mai laø ngaøy Hieán chöông caùc nhaø giaùo, cuoái naêm nay coâ giaùo Vaân seõ nghæ höu trí, nhaø mình caû ba ñôøi laø hoïc troø cuûa coâ Vaân, meï muoán dòp naøy caû nhaø mình ñeán tröôøng döï leã, tröôùc laø thaêm hoûi chuùc möøng caùc thaày coâ giaùo, sau laø taï leã vôùi coâ Vaân, khoâng coù coâ nhaø mình khoâng ñöôïc nhö ngaøy nay”.
Toâi thôû phaøo. Nhöng trong loøng xoán xang, tim ñaäp loaïn nhòp, vôï toâi bieát yù gheù tai toâi theõ thoït “ Anh laøm sao theá, bình tónh naøo anh”. Vaâng. Khoâng xoán xang sao ñöôïc. Ñeán giôø naøy toâi môùi bieát theâm moät söï thaät nöõa: Coâ Vaân khoâng chæ  laø aân nhaân giuùp meï con toâi qua côn bó cöïc, coâ coøn giuùp meï toâi hoïc heát chöông trình phoå caäp baäc Tieåu hoïc. Ñeán toâi, roài ñeán con toâi laàn löôït ñöôïc coâ dìu daét, daïy baûo. Vaäy maø toâi thaät voâ tình, voâ taâm nhö moät keû taøn nhaãn.
  Tröôùc luùc hai baø chaùu ñi nguû, meï toâi coøn thì thaàm caâu tuïc ngöõ “ Khoâng thaày ñoá maøy laøm neân”. Lôøi meï nhoû nheï nhö lôøi cuûa gioù. Cu bi cöôøi híc híc, vôï choàng toâi naên næ hoaøi nhöng noù nhaát quyeát nguû vôùi noäi. Ñeâm thoân queâ yeân tónh, tieáng coân truøng ræ raû hoan ca nhö moät baûn hoaø taáu eâm aùi tröôøng toàn.
Ngaøy mai laø 20 thaùng 11.
                                                                                
                                                                                         NKL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!